Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

ADGG0208_UF0321 Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul

Destinataris: Treballadors en actius

Nivell de qualificació professional: 2             

Requisit alumnat:

-          Estudis EGB o equivalent, o bé,

-           Tenir un CP de nivell 2

 

-           Tenir un CP de nivell 1 de la mateixa família professional

CONTINGUTS

1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul.

                Instal·lació i inici de l'aplicació.

                Configuració de l'aplicació.

                Entrada i sortida del programa.

                Descripció de la pantalla de l'aplicació de full de càlcul.

                Ajuda de l'aplicació de full de càlcul.

   Opcions de visualització (zoom, vistes, immobilització de zones del full de càlcul, etc.).

 

2. Desplaçament pel full de càlcul.

                Mitjançant teclat.

                Mitjançant ratolí.

                Grans desplaçaments.

                Barres de desplaçament.

 

3. Introducció de dades en el full de càlcul.

- Tipus de dades:

o Numèriques.

o Alfanumèriques.

o Data/hora.

o Fórmules.

o Funcions.

 

4. Edició i modificació del full de càlcul.

- Selecció del full de càlcul

o Rangs.

o Columnes.

o Files.

o Fulls.

- Modificació de dades.

o Edició del contingut d'una cel·la.

o Esborrament del contingut d'una cel·la o rang de cel·les.

o Ús del corrector ortogràfic.

o Ús de les utilitats de cerca i substitució.

- Inserció i eliminació:

o Cel·les.

o Files.

o Columnes.

o Fulls de càlcul.

- Còpia o reubicació de:

o Cel·les o rangs de cel·les.

o Fulls de càlcul.

 

5. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre.

                Crear un nou llibre.

                Obrir un llibre ja existent.

                Desar els canvis realitzats en un llibre.

                Crear una duplicació d'un llibre.

                Tancar un llibre.

 

6. Operacions amb rangs.

                Emplenament ràpid d'un rang.

                Selecció de diversos rangs. (Rang múltiple, rang tridimensional).

                Noms de rangs.

 

7. Modificació de l'aparença d'un full de càlcul.

- Format de cel·la.

o Nombre.

o Alineació.

o Font.

o Vores.

o Emplenament.

o Protecció.

- Amplària i alçària de les columnes i files.

- Ocultar i mostrar columnes, files o fulls de càlcul.

- Format del full de càlcul.

- Canvi de nom d'un full de càlcul.

- Formats condicionals.

- Autoformats o estils predefinits.

 

 

 

8. Fórmules.

- Operadors i prioritat.

- Escriptura de fórmules.

- Còpia de fórmules.

- Referències relatives, absolutes i mixtes.

- Referències externes i vincles.

- Resolució d'errors en les fórmules.

o Tipus d'errors.

o Eines d'ajuda en la resolució d'errors.

 

9. Funcions.

                Funcions matemàtiques predefinides en l'aplicació de full de càlcul.

                Regles per utilitzar les funcions predefinides.

                Utilització de les funcions més usuals.

                Ús de l'assistent per a funcions.

 

10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul.

                Elements d'un gràfic.

                Creació d'un gràfic

                Modificació d'un gràfic.

                Esborrament d'un gràfic.

 

11. Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul.

                Imatges.

                Autoformes.

                Text artístic.

                Altres elements.

 

12. Impressió.

- Zones d'impressió.

- Especificacions d'impressió.

- Configuració de pàgina.

o Marges.

o Orientació.

o Encapçalaments i peus i numeració de pàgina.

- Vista preliminar.

o Formes d'impressió.

o Configuració d'impressora.

 

13. Treball amb dades.

                Validacions de dades.

                Esquemes.

                Creació de taules o llistes de dades.

                Ordenació de llista de dades, per un o diversos camps.

                Ús de filtres.

                Subtotals.

 

14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits.

                Inserció de comentaris.

                Control de canvis del full de càlcul.

                Protecció d'un full de càlcul.

                Protecció d'un llibre.

                Llibres compartits.

 

15. Importació des d'altres aplicacions del paquet ofimàtic.

                Amb bases de dades.

                Amb presentacions.

                Amb documents de text.

 

16. Plantilles i macros.

                Creació i ús de plantilles.

                Enregistrament de macros.

 

                Utilització de macros.  en l'aplicació en la resolució d'incidències o dubtes plantejats. 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
ADGG0208_UF0321 Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul 09/01/2024 a 29/02/2024 50h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV