Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (nivell avançat) - Presencial

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Riscos alimentaris
OBJECTIU
Identificar els riscos alimentaris i la seva forma de gestió.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 8 hores

RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Conceptes generals
◦ Reaccions adverses als aliments. Classificació
◦ Intoleràncies
◦ Al·lèrgies
◦ Anafilaxi
◦ Situacions de risc
◦ Identificació d'al·lergògens
• Gestió del risc
◦ Principis bàsics
◦ Diagrama de gestió
◦ Bones pràctiques
◦ Contaminació creuada
Habilitats de gestió, personals i socials
• Preocupació pels potencials perills de contaminació alimentària de totes les operacions efectuades a la indústria o àrea assignada.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Aplicació pràctica de la normativa d'etiquetatge
OBJECTIU
Distingir els requeriments de la legislació específica i saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 12 hores

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Aplicació pràctica del reglament d'etiquetatge de productes alimentaris. "Etiquetatge nutricional"
◦ Introducció al Reglament 1169/2011
◦ Etiqueta i etiquetat
◦ Responsabilitats
◦ Informació alimentària obligatòria
◦ Denominació de l'aliment
◦ Llistat d'ingredients
◦ Substàncies i productes que poden produir al·lèrgies o intoleràncies
◦ Quantitat de determinats ingredients
◦ Quantitat neta
◦ Data de durada mínima i de caducitat
◦ Condicions especials de conservació o utilització
◦ Nom, raó social i direcció de l'operador
◦ País d'origen i lloc de procedència
◦ Forma d'ús
◦ Grau alcohòlic
◦ Lot
◦ Distintius d'origen i qualitat agroalimentària
◦ Informació nutricional. Etiquetatge nutricional.
◦ Aplicació pràctica de normatives sectorials
Habilitats de gestió, personals i socials
• Responsabilitat en la legislació que emana de les diferents administracions que afecti la indústria alimentària, i la seva aplicació per assegurar el compliment de les especificacions requerides

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (nivell avançat) 01/07/2024 a 17/07/2024 20h. de 18:00 a 21:00
Dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV