Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès A2 - PRESENCIAL/AULA VIRTUAL

Destinataris: Persones en situacio d'atur

Requisits alumnes: 2n curs ESO o equivalent a efectes acadèmics o professionals. Nivell de coneixement de la
llengua anglesa : A1 acreditat o contrastable amb una prova específica de nivell

CONTINGUTS:

1. Continguts lèxic-semàntic

            Ampliació vocabulari

            Verbs amb partícula d’ús freqüent

            Ampliació formació de paraules mitjançant afixos

 

2. Continguts gramaticals:

 Oració

 Nombres i adjectius

 Determinants Pronoms

 Verbs

 Adverbis

 Enllaços

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Anglès A2 -ONLINE 01/06/2021 a 13/09/2021 190h. de 15:00 a 20:00
dilluns a divendres per les tardes Presencial/ aula virtual

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV