Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès A.2- FOAP 2017

 

 

Requisits alumnes:

 * 2n curs ESO o equivalent a efectes acadèmics o professionals

 · Nivell de coneixement de lallengua anglesa : A1 acreditat o contrastable amb una prova específica de nivell

 

CONTINGUTS:

 

1. Continguts lèxic-semàntic

             Ampliació vocabulari

             Verbs amb partícula d’ús freqüent

             Ampliació formació de paraules mitjançant afixos

2. Continguts gramaticals:

Oració

Nombres i adjectius

Determinants Pronoms

Verbs

Adverbis

Enllaços

 

3. Continguts fonètics i fonològis

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV