Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès A.2.B - Aula virtual

Destinataris: Treballadors en actiu

Requisits alumnes:
 
- Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs deducació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
-  Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

 

Objectius:

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita, i en expressió e interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer les primeres necessitats, amb parlants que s’esforcin a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts:

1. Comprensió i expressió oral

Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals.

Realitzar intervencions breus, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, amb les necessitats de comunicació més immediates previstes en la programació.

2. Comprensió i expressió escrita

Captar la intenció comunicativa, escriure missatges i textos breus i senzills, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

3. Competència lingüística

Fer servir un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals.

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Anglès A.2.B - Aula virtual 29/01/2024 a 22/03/2024 75h. de 17:00 a 21:00
Dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV