Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Atenció a la diversitat: DISLÈXIA ONLINE

Objectius generals:

* Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.

Continguts:

1. Concepte de dislèxia.

1.1. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia

1.2. Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)

2. Característiques del nen dislèxic.

2.1. Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)

2.2. Retard a aprendre a parlar amb claredat

2.3. Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica

2.4. Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure

2.5. Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.

2.6. Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.

3. Diagnòstic de la dislèxia.

3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes.

3.2. Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC

3.3. Avaluació global i interdisciplinària.

3.4. Informe especialitzat.

4. Intervenció en dislèxia.

4.1. Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar

4.2. Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç

4.3. Recursos dins de l’aula

4.4. Recursos d’internet

4.5. Estudi de casos

4.6. Endarreriment del llenguatge

4.7. Trastorns de LEC

4.8. Atenció precoç dels trastorns de LEC

4.9. Recursos d’Internet

4.10. Estudis de casos

5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.

5.1. La família com a element de suport emocional i social

5.2. Desenvolupament de l’autoestima.

    

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Atenció a la diversitat: DISLÈXIA ONLINE 28/05/2020 a 25/06/2020 30h. de 18:00 a 19:30
dijous connexió videoconferència

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV