Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Avaluació competèncial (Aula Virtual)

 Objectius: 

- Conèixer el significat d’una avaluació per competències. Implicacions i reptes. 

- Entendre que l’avaluació per competències requereix disposar de diferents estratègies i eines d’avaluació coherents.

- Conèixer i dissenyar activitats d’avaluació competencial.
 
- Reflexionar sobre les implicacions d’aquesta avaluació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 
- Revisar els processos avaluatius.
 
Continguts:
 
1. L’avaluació competenci
2. Instruments d’avaluació (rúbriques, portfolio, proves competencials...)
3. Disseny d’activitats avaluaties
4. Comunicació de resultats d’avaluació.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Avaluació competèncial (Aula Virtual) 20/10/2023 a 17/11/2023 20h. de 17:00 a 21:00

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV