Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comptabilitat informatitzada ONLINE

 Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius específics:

Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.

Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat.

Aprendre les parts bàsiques del programa.

Agafar agilitat en la seva utilització.

Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.

Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

Continguts:

1. El procés comptable

1.1.Comptes Llibres

1.2. Assentaments comptables

1.3. Els documents final de la comptabilitat

1.4. Balanç de situació

1.5. Compte de Pèrdues i Guanys

2.El programa informàtic

2.1. Què es un programa de comptabilitat

2.2. Per què serveix

2.3. Altres aplicacions

3.Estructuració bàsica del programa de comptabilitat

3.1. Operacions generals

3.2. Definició del Pla comptable

3.3. Obertura de comptes

3.4. Operacions específiques

3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A.

3.6. Venciments

3.7. Immobilitzat

4. Operativa del programa

4.1. Entrada d’assentaments

4.2. Realització d’operacions específiques

4.3. Consultes i obtenció d’informació

4.4. Tancament del exercici

5. Recordatori d’amortitzacions

5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització

5.2. Comptabilització de les amortitzacions

5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions

5.4. Comptabilització amb el programa informàtic

6. Provisions i deterioraments de valor

6.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor

6.2. Principals provisions en el PGC

6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC

6.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

7. Moneda estrangera

7.1. Concepte d’operació en moneda estrangera

7.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera

7.3. Tractament comptable de les operacions

7.4. Comptabilització amb el programa informàtic

   

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comptabilitat informatitzada ONLINE 26/01/2021 a 10/03/2021 40h. de 18:00 a 21:00
dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20h connexió a videoconferència + 1h treball a casa

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV