Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Competències bàsiques en relació amb l'ofimàtica- Presencial

 Destinataris: Treballadors en actiu

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Ús bàsic del sistema operatiu
OBJECTIU
Descriure el nostre equip i sistema operatiu per establir una base sobre la qual explorar les eines i opcions més comunes
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Distinció entre Software, Hardware i perifèrics
◦ Distinció i definició de Software i Hardware
◦ Anàlisi de perifèrics
• Descripció dels sistemes operatius
◦ Anàlisi de versions i sistemes operatius disponibles
◦ Operacions bàsiques amb el Sistema Operatiu (inici, apagat, bloqueig, usuaris, personalització, configuració, instal·lació/desinstal·lació aplicacions)
◦ Eines bàsiques del Sistema Operatiu (Aplicacions incloses, Explorador de Windows, Seguretat, entre d'altres)
◦ Gestió de fitxers, carpetes i compressió
Habilitats de gestió, personals i socials
• Assimilació dels coneixements bàsics per poder manejar-se amb soltesa dins el sistema operatiu i el tractament d'arxius
 
MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Ús d'Internet
OBJECTIU
Definir els diferents usos que Internet ens pot brindar i les eines o aplicacions que ho fan possible
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Descripció d'Internet i eines
◦ Definició bàsica del funcionament i la història d'Internet
◦ Exploració de navegadors
◦ Anàlisi de cercadors: Google i com fer les cerques
◦ Aplicació del correu electrònic
◦ Enumeració de serveis al núvol, clients de sincronització
◦ Descripció d'aplicacions en línia
◦ Descàrrega d'aplicacions o fitxers
Habilitats de gestió, personals i socials
• Assimilació dels conceptes bàsics sobre Internet i les seves eines per disposar d'un control general de les TIC
 
MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Eines ofimàtiques
OBJECTIU
Explicar les diferents aplicacions ofimàtiques més comunes en local i en línia
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Utilització bàsica dels paquets ofimàtics actuals
◦ Editors de text (bloc de notes, WordPad, Word i anàlegs en línia)
◦ Fulls de càlcul (Excel, i anàlegs en línia)
◦ Bases de dades (Access)
◦ Presentacions gràfiques (Powerpoint i anàlegs en línia)
Habilitats de gestió, personals i socials
• Implicació a les eines actuals ofimàtiques
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Competències bàsiques en relació amb l'ofimàtica- Presencial 11/12/2023 a 29/01/2024 30h. de 18:00 a 21:00
Dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV