Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comptabilitat avançada

 

Destinataris: Treballadors en actiu

Continguts:

1. Recordatori de conceptes generals

           1.1. Cas pràctic

           1.2. Comptabilització d’operacions de compres i vendes

           1.3. Liquidació d’ IVA

           1.4. Cicle comptable i tancament de l’exercici comptable

2. Immobilitzat

2.1. Valoració dels immobilitzats

2.2. Amortització

2.2.1. Comptabilització.

2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

3. Provisions i deterioraments de valor

3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor

3.1.1. El principi de prudència

3.2. Principals provisions en el PGC

3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior

3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC

3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior

3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

3.4.1. Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4. Moneda estrangera.

4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera

4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.

4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.

4.2.1. Diferències de canvi

4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.

4.3. Tractament comptable de les operacions

4.3.1. En el moment de realitzar-se

4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d’exercici

5. Valors mobiliaris

5.1. Concepte de valors mobiliaris

5.2. Principals tipus de valors

5.2.1. Instruments de patrimoni

6. Anàlisis i interpretació del balanç i la compte de pèrdues i guanys

6.1. Ratis, fons de maniobra, cicle maduració, apalancament financer i altres sistemes d’anàlisis dels estats financers

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comptabilitat avançada 27/04/2020 a 15/06/2020 60h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV