Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comptabilitat bàsica ONLINE

 

Objectius:

- Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.

- Ensenyar els procediments tècniques generals.

- Donar a conèixer el procés comptable bàsic complet.

- Ensenyar determinats temes concrets d’aplicació general.

- Capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

 

Continguts:

1. El patrimoni.

1.1. El Balanç de situació

1.2. Informació sobre la gestió

1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.

2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat

2.2. Els llibres comptables 2.2.1. Diari

2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable de les existències.

3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

3.2. Les operacions de compres i vendes

3.3. La periodificació d’existències

3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA

4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final

4.2. Definició de l’IVA

4.3. Meritament de l’IVA.

4.4. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.

5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.

5.2. Comptabilització de les amortitzacions.

5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comptabilitat bàsica ONLINE 09/09/2021 a 27/10/2021 60h. de 18:30 a 21:00
dimarts a dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV