Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Contractació PRESENCIAL

Destinataris: Treballadors en actiu

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

-      Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral.

-      Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals.

-      Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l’empresa.

-      Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa.

-      Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar.

-              Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa.

CONTINGUTS

1. Coneixements legals

1.1. Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació

1.2. Intermediació laboral

1.3. Serveis Públics d’ocupació

1.4. Agències de col·locació

2. El contracte de treball

2.1. Què és un contracte de treball

2.2. Condicions i modificacions del contracte de treball

2.3. Suspensió i extinció del contracte de treball

2.4. Modalitats de contractació

2.5. La contractació indefinida

2.6. La contractació temporal

2.7. El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge

2.8. L’entrega de la còpia bàsica

2.9. La informació sobre contractes i subcontractes

2.10. La figura jurídica del frau de llei

2.11. La subcontractació i les empreses de treball temporal

3. Relació amb l'administració pública

3.1. La relació contractual dels empleats públics

3.2. Límits a la contractació dels empleats públics

3.3. Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació

4. Gestió de nòmina

4.1. Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS

4.2. Cotització y pagament de salaris

4.3. Documents de cotització

4.4. Sistema Red

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Contractació PRESENCIAL 17/11/2021 a 01/12/2021 20h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV