Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell mitjà

 Objectiu:

- Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat
digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del
desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.
 
Continguts:
1. Tipologia de serveis per a la vida quotidiana que es pot obtenir a través d’internet i la resta de les TIC.
2. Transaccions de tipus complex: Sol·licituds de feina, tràmits administratius, operacions bancàries.
3. Comerç electrònic com un mitjà per fer transaccions comercials.
4. Mesures de protecció per fer gestions en línia i el certificat digital com a mitjà d’identificació
electrònica.
5. Xarxes socials i eines de col·laboració, de participació i d’intercanvi d’informació i les seves utilitats.
6. Mesures adequades per garantir la privadesa i seguretat de la informació.
7. Legislació referent als drets i deures dels consumidors en el comerç electrònic i legislació referent a
la propietat intel·lectual.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell mitjà 06/09/2022 a 29/09/2022 30h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV