Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Desenvolupament d'aplicacions Web Java ONLINE

 Objectius generals:

Þ Dissenyar i crear serveis Web Soap i Restful

Þ Aplicar les tècniques de seguretat als Webservices

Þ Utilitzar tecnologies de disseny web JavaScript i Html5 que són els estàndards més utilitzats a la programació -d'interfaces web.

 Continguts:

 1. Llenguatge de programació Java

1.1. Plataforma Java EE

1.2. Eines de desenvolupament i servidor d'aplicacions

1.3. Javabeans, anotacions i registre

1.4. Model de components web

1.5. Desenvolupament amb tecnologia Java Server Façs (JSF)

1.6. Ús d'ajax i composició de components amb JSF

1.7. Components JSF Apatxe Trinidad i desenvolupament movil

1.8. Ús de CDI

1.9. Ús de JSF i Bean validation

1.10. Desenvolupament de servlets

1.11. Desenvolupament amb tecnologia Java Server Page (JSP)

1.12. Model de components EJB

1.13. Persistència Java API

1.14. Implementar una política de transacció

1.15. Tecnologia web service

1.16. Implementar una política de seguretat

2. Introducció a web services

2.1. Xml

 3. Fonaments de seguretat

3.1. Examinar les amenaces i contramesures de seguretat en web services

3.2. Aplicar opcions de seguretat en Java EE

3.3. Introducció a seguretat en web services

3.4. Seguretat en web services amb JAX-W i metre

3.5. Autenticació en JAX-W

3.6. Gestió d’identitats i Opensso

3.7. GAXB

3.8. Soap web services

3.9. Creació de clients JAX-W

3.10. Restful web services

3.11. Jax-w web services

3.12. Jax-rs restful web services

3.13. Gestió d'errors

3.14. Conceptes de seguretat

3.15. W-security

3.16. Seguretat amb jersey

3.17. Oauth 1.1a amb jersey

 

4. Introducció a llenguatges de programació web

4.1. Html5

4.2. CSS3

4.3. Javascript

4.4. Jquery

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Desenvolupament d'aplicacions Web Java ONLINE 22/02/2021 a 14/05/2021 140h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV