Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - Consorci 2018/2019

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

· Aplicar estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentatge d'aquests alumnes.

· Proporcionar coneixements per tal que els participants siguin capaços d'identificar els signes de risc que presenten els alumnes amb trastorns d’aprenentatge

· Promoure l'aprenentatge d'estratègies útils perquè els assistents puguin ajudar els alumnes a afrontar els seus trastorns d'aprenentatge

 

Continguts:

 

1. Fonaments del trastorn/trastorns d'aprenentatge i el seu desenvolupament

1.1. Dislèxia

1.2. Discalcúlia

1.3. Trastorn específic del llenguatge

1.4. Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat - TDAH

2.    Aprenentatge i necessitats educatives especials derivades

2.1. L’atenció la diversitat com a marc general

3.    Diagnòstic i avaluació psicoeducativa

3.1. La determinació dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per a poder seguir el procés educatiu

3.2. L’observació del procés de desenvolupament dels alumnes

3.3. La detecció de dificultats

4.    Tractament i intervenció psicoeducativa

4.1. L’escola, el mestre i l’acció educativa

4.2. La intervenció educativa adaptada a cada un dels infants

4.3. Proposta d’exercicis que milloren el rendiment d’aquests alumnes

4.4. Les mesures de suport a l’aprenentatge

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - Consorci 2018/2019 a determinar 30h. de 08:30 a 14:30
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV