Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Dol i interculturalitat (Presencial)

 REQUISITS D’ACCÉS:

a. Certificat de professionalitat nivell 1

b. Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)

c. Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent

d. Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent

e. Certificat de Professionalitat de nivell 2

f. Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig

j. Haver superat qualsevol prova oficial ;accés a la universitat

 

OBJECTIUS GENERALS

Reconèixer els costums i valors relacionat amb la mort i acompanyament al dol de les cultures més destacades que conviuen en el del territori català

 

CONTINGUTS

DESENVOLUPAMENT MODULAR

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: DENOMINACIÓ La visió de la pèrdua i la mort en les diferents cultures: valors i costums.

OBJECTIU

Identificar les característiques generals dels costums i valors en relació amb la mort i de les

cultures més habituals que conviuen al territori català.

DURADA

6 hores

RESULTATS D’APRENENTATGE

• Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

-Identificació de les cultures més habituals que conviuen al territori català

• Definició dels valors més comuns a cada cultura

• Anàlisi dels costums més comuns sobre el tracte a la persona al final de la vida i

els seus familiars.

• Explicació dels ritus més comuns relacionats amb la fi de la vida.

-Identificació de les religions més habituals al territori català

• Enumeració dels valors més comuns a cada religió en relació amb la mort i i les

emocions presents

• Anàlisi dels costums sobre el tracte a la persona al final de la vida i els seus

familiars.

• Explicació dels ritus més comuns relacionats amb la fi de la vida dins de cada

religió.

- Habilitats de gestió, personals i socials

- Adquisició de consciència d’altres formes de viure el dol i la mort diferents a la cultura i

confessió religiosa del participant.

- Comportament respectuós cap a maneres de pensar diferents a la del participant.

- Reflexió sobre la importància de la cultura i religió en els moments finals de la vida.

 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: DENOMINACIÓ L’Acompanyament a la persona i la família durant el procés de dol des de la interculturalitat.

OBJECTIU

Analitzar, articular i respondre a les necessitats de la persona en situació de dol i la seva família

des d’una vessant intercultural i integradora.

DURADA

7 hores

RESULTATS D’APRENENTATGE

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

- Descripció de les necessitats de les persones en procés de dol durant l’hospitalització.

• Identificació de les necessitats de la persona en situació de final de vida

• Enumeració i anàlisi del les necessitats de la família

- Distinció entre dol normal i dol complicat

• Delimitació de les característiques del dol sa i del dol patològic

• Explicació dels diferents tipus de dol

• Anàlisi del fenomen de desvinculació durant el moments previs i posteriors a la

mort

Habilitats de gestió, personals i socials

● Actitud de respecte envers les necessitats de la persona en dol i la seva família

● Comportament equilibrat en l’acceptació de les decisions del propi finat i la seva

família

● Cooperació amb els diferents professionals, família i persona en dol cap a un fi comú.

 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: DENOMINACIÓ El rol del professional de salut davant la diversitat cultural i els processos de dol.

OBJECTIU

Gestió de l’acompanyament al procés de dol a partir de l’anàlisi i comprensió dels propis processos.

DURADA

7 hores

RESULTATS D’APRENENTATGE

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

- Comparació i anàlisi del propis processos de dol envers les diferents identitats culturals

• Localització i classificació dels dols viscuts

- Aplicació de les diverses eines d’acompanyament a la família i persona en dol

• Gestió dels moments d’escolta

• Gestió emocional

• Aplicació de les tècniques més adequades en cada cas

Habilitats de gestió, personals i socials

- Autocontrol emocional adreçat a separar la història de la persona en dol de la del

professional

- Compromís amb el procés que està vivint la persona en situació de final de vida

- Canalització de les vivències pròpies a favor d’un acompanyament centrat en la

persona atesa i la seva família.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Dol i interculturalitat (Presencial) 24/09/2024 a 24/10/2024 20h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV