Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Educació de la veu

Destinataris: Treballadors en aciu 

Objectiu general
 
Aplicar les tècniques necessàries per prevenir i corregir els trastorns vocals a la pràctica docent.
 
MÒDUL DE FORMACIÓ 1:
Veu i problemes vocals i introducció a la prevenció
OBJECTIU
Identificar les situacions problemàtiques i aplicar les tècniques de prevenció i de reeducació de la veu.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 15 hores
Teleformació: Durada de les tutories presencials: 0 hores
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Identificació dels problemes vocals i prevenció dels problemes de veu
◦ La veu
◦ Causes dels problemes a la veu
Habilitats de gestió, personals i socials
• Atenció a la detecció dels problemes de la veu
• Preocupació per aplicar els mitjans necessaris per a la prevenció
 
MÒDUL DE FORMACIÓ 2:
Tècniques
OBJECTIU
Descriure i enumerar les tècniques existents per a les diferents fases.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 15 hores
Teleformació: Durada de les tutories presencials: 0 hores
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Explicació de la importància de respirar adequadament per a una bona vocalització
◦ Relaxar com a mètode per vocalitzar millor.
◦ Impostar la veu per a una utilització convenient de les cordes vocals
Habilitats de gestió, personals i socials
• Adquisició de tècniques de respiració adequada per a una bona vocalització
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Educació de la veu - Aula Virtual 18/06/2024 a 18/07/2024 30h. de 17:00 a 20:00
Dimarts i dijous última sessió presencial

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV