Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Gestió de Projectes d'Implementació de CRM (Aula Virtual)

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ DE NIVELL UNIVERSITARI

Requisits d'accés:

Complir com a mínim algun dels requisits següents:

- Títol de Grau o equivalent.

- Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

- Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions.

- Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional Informàtica i Comunicacions.

 

Tenir coneixements:

- Conocimientos básicos sobre ERP

- Lenguajes de Definición de estructuras de datos

- Programación básica.
- BBDD relacionales.
- Redes IP hace referencia al conjunto de protocolos fundamentales que identifica, de manera jerárquica, una interfaz en red.
- Conceptos básicos de marketing
- Ofimática tradicional y ofimática en red

 

OBJECTIUS GENERALS

Organitzar i gestionar projectes d'implementació de CRM amb el programari Salesforce per treballar en el sector digital.

 

CONTINGUTS 

  • Mòdul 1 Fonaments genèrics per CRM - 50 h

  • Mòdul 2 Fonaments específics per CRM - 50 h

  • Mòdul 3 Trailhead - 33 h

  • Mòdul 4 Disseny d’ una solució de CRM - 12 h

 

REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNAT 

-   Títol de Grau o equivalent

-   Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

-   Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions

-   Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional Informàtica i Comunicacions

 

PROGRAMA FORMATIU

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Gestió de Projectes d'Implementació de CRM (Aula Virtual) 07/11/2023 a 20/12/2023 145h. de 15:00 a 20:00
Dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV