Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Impost sobre societats (IS)- Consorci 2018/19

Aquest curs es realitza a les instal·lacions de l'Escola Joviat a Manresa.

Destinataris: Treballadors en actiu 

Objectius generals:

 Adquirir els coneixements de les obligacions fiscals i dels beneficis fiscals que la normativa permet de l'I.S.S. Objectius específics:

- Introduir els participants en l'impost de societats i els aspectes relacionats

- Comprendre com es realitza el càlcul de la quota i de les deduccions

- Conèixer el que comporta la gestió de l'impost

Continguts:                                                                                                                                                                 

1. Introducció, àmbit espacial, elements personals, fet imposable i exempcions

1.1.   Subjecte passiu

1.2.   El fet imposable

1.3.   La base imposable

1.4.   Exempcions

2. L'impost de societats i la comptabilitat

3. Amortització

3.1.   Principals ajustaments de l' impost sobre societats

4. Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota

4.1.   Determinació de la base imposable

4.2.   Subcapitalització

4.3.   Determinació del deute tributari

5. Deduccions de la quota i incentius

5.1.   Deduccions per doble imposició

5.2.   Bonificacions

5.3.   Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats

6. Gestió de l' impost

6.1.   L'obligació de retenir i ingressar a compte

6.2.   Gestió de l'impost

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Impost sobre societats (IS)- Consorci 2018/19 a determinar 20h. de 18:00 a 21:00

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV