Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Intel·ligència emocional - Aula Virtual

 OBJECTIUS GENERALS

-        Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball.

-        Aprendre què és la Intel·ligència Emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic

-        Conèixer quines són les emocions bàsiques per a gaudir d’unes millors relacions intrapersonals i interpersonals.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-        Identificar el nou enfocament de la intel·ligència per desenvolupar programes d'aplicació en àmbits laborals.

-        Identificar les pròpies respostes emocionals i les seves causes.

-        Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional.

-        Desenvolupar l'empatia i la comunicació.

-        Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals

-        Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral.

-        Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar conductes que permetin una millora en les relacions interpersonals.

-        Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les.

-        Desenvolupar en l’alumne una apertura de consciència que permeti un millor autolideratge emocional des d’una perspectiva d’ecologia emocional personal.

 

 

CONTINGUTS

 

1. Intel·ligència Emocional. Marc conceptual i orígens

1.1. Què significa emocional? Definició d’emoció i estat emocional.

1.2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència Emocional de Goleman.

1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l’anatomia i funcionament del sistema límbic.

 

2. Consciència emocional .

2.1. Quines són les emocions bàsiques?

2.2. Funcions de cada emoció.

2.3. Classificació de les emocions.

 

 

 

 

 

 

 

3. Habilitats socials

3.1. La Intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana

3.2. Identificació de patrons emocionals propis i aliens.

3.3. Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional.

3.4. Les competències emocionals bàsiques.

3.5. La Intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals.

3.6. La Intel·ligència emocional en les relacions interpersonals.

 

4. Ecologia emocional i salut

4.1. Pautes per la millora de l’ecologia emocional personal i relacional.

4.2. Relació entre gestió emocional i salut.

 

5. Principals aplicacions de la Intel·ligència emocional en l’entorn laboral

5.1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball.

5.2. Millorar qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l’empresa i fora (clients, proveïdors).

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Intel·ligència emocional - Aula Virtual 13/06/2023 a 13/07/2023 30h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV