Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Intermediate English Conversation Presencial

Destinataris: 

- Treballadors en actiu.

Objectius generals:

- Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.
- Poder parlar de temes generals o d'interès personal.
 
Objectius específics:
 
Comprensió oral
- Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndard, de forma clara i a una velocitat mitjana.
 
Expressió oral
- Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
- Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
- Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.
 
CONTINGUTS:
1. Presentacion
2. Entonació i pronunciació
3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal
4. Expressions freqüents de l'anglès col·loquial
5. Diàlegs i debats
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Intermediate English Conversation - Presencial 21/11/2022 a 02/12/2022 25h. de 10:00 a 12:30
Dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV