Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Logística integral AULA VIRTUAL

 Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius generals:

- Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic.
- Anunciar les diferències entre mitjans de transports.
 
Objetius específics:
 
- Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
- Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
- Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de
subministrament.
- Presentar una metodologia per a l'anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses.
- Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d'una organització.
- Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
- Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d'una empresa.
- Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs.
- Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
- Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d'aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
- Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
- Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l'empresa.

Continguts:

1. Introducció.
2. Costos logístics.
3. Àrees de la logística integral.
3.1. A que definim logística industrial
3.2. La cadena logística
3.3. Logística integral.
4. Compres i aprovisionament.
4.1. Gestió de compres
4.2. Previsió de necessitats
4.3. Recepció i control dels aprovisionaments.
5. Control i gestió d'estocs.
5.1. Logística de Aprovisionaments en la Indústria
5.2. Gestió d'aprovisionaments
5.3. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria
5.4. Logística d'emmagatzematge industrial.
6. Producció.
6.1. Identificació de mercaderies.
6.2. Característiques de la mercaderia.
6.3. Pes, volum, rotació i estacionalitat.
6.4. Sistema de codificació.
6.5. Fitxer mestre de mercaderies.
7. Gestió de magatzems.
7.1. ABC de mercaderies.
7.2. Aprovisionament.
7.3. Mètodes de gestió d'estoc.
7.4. Sistemes d'informació per a la gestió.
7.5. Fitxer de proveïdors.
7.6. Fitxer de comandes.
7.7. Seguiment de comandes.
7.8. Recepció de mercaderies.
7.9. Administració.
7.10. Valoració de les existències.
7.11. Actualització de preus.
7.12. Inventaris.
7.13. Regularització de diferencies
7.14. Sortides de magatzem.
7.15. Preparació de mercaderia.
7.16. Sistema de petició.
8. Transport i distribució.
8.1. Actualització de preus.
8.2. Inventaris.
8.3. Regularització de diferencies
8.4. Sortides de magatzem.
8.5. Preparació de mercaderia.
8.6. Sistema de petició
9. El transport internacional de mercaderia.
10. Servei al client.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Logística integral AULA VIRTUAL 12/04/2023 a 22/05/2023 30h. de 18:00 a 21:00
Dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV