Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Manipulació d'aliments- Aula Virtual

Destinataris: Treballadors en actiu                              

Objectius generals:

Identificar les fonts de contaminació dels aliments i aplicar la normativa vigent en seguretat i higiene alimentària durant la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei dels aliments

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
OBJECTIU Identificar les fonts de contaminació dels aliments i aplicar la normativa vigent en seguretat i higiene alimentària durant la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei dels aliments.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores
 
RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Classificació dels aliments
- Concepte d'aliment
- Tipus d'aliments
- Criteris de qualitat
• Identificació les fonts de contaminació dels aliments
- Concepte de contaminació en aliments
- Tipus, vies i fonts de contaminació
• Reconeixement dels factors de creixement dels microorganismes en aliments
- Tipus de microorganismes
- Factors de creixement
- Aliments d'alt i baix risc per a la contaminació per microorganismes
- Malalties transmeses per microorganismes en aliments
• Distinció dels mètodes conservació dels aliments
- Mètodes físics: temperatura i contingut en aigua
- Mètodes químics
- Envasament. Envasats específics. Productes no envasats
- Etiquetatge
- Emmagatzematge
• Adopció de mesures de neteja i higiene a la manipulació d'aliments
- Higiene personal
- Locals i instal·lacions
- Residus i reciclatge de residus
- Neteja i desinfecció d'instal·lacions i equips
- Control de plagues
• Reconeixement de la normativa aplicable a la manipulació dels aliments
- Sistema d'autocontrol APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític)
- Reglament europeu 852/2004
- Reglament europeu 1169/2011 sobre al·lèrgens
- Reial decret 109/2010
- Mesures legislatives actuals
Habilitats de gestió, personals i socials
• Conscienciació de la importància de l'adopció de les mesures de neteja i d'higiene personal en la manipulació d'aliments
 
 
 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Manipulació d'aliments- Aula Virtual 01/02/2024 a 05/02/2024 10h. de 18:00 a 21:00
El dia 05/02/2024 la sessió és presencial en horari de 17 a 21h

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV