Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Metodologia CLIL (AICLE)- Consorci 2017/2018

 Objectius:

-Adquirir els principals conceptes relacionats amb el bilingüisme  i l’aprenentatge bilingüe.

Continguts:

1. Les bases teòriques de l’AICLE

1.1. Les 5Cs

1.2. Cognició: BICS i CALP

1.3. La taxonomia de Bloom

1.4. La zona de desenvolupament proper i Scaffolding

1.5. Integrar la competència digital

2. La llengua anglesa a l’aula

2.1. Ensenyament-aprenentatge de l’anglès. El rol del professor

2.2. Diferències entre aprenentatge i adquisició d’un idioma des d’un punt de vista lingüístic.

2.3. Principals enfocaments metodològics

2.4. Diferents estils d’aprenentatge i d’ensenyament

3. Estratègia per a l’aula

3.1. Adquirir competència lectoral treballant una assignatura concreta en anglès

3.2. Motivar a l’alumne durant el procés dual de l’aprenentatge d’una assignatura concreta juntament amb el desenvolupament de la llengua

3.3. Anàlisi del llenguatge usat en una sessió d’una assignatura concreta en anglès. Tipus de llenguatge

3.4. Estratègies i recursos per proporcionar una bastida correcta per a l’adquisició de nou contingut i llenguatge a la classe d’una assignatura concreta

4. Incorporació de les TIC en el CLIL

4.1. Motius pels quals integrar tecnologia a l’aula d’una assignatura concreta

4.2. La competència digital integrada en el currículum d’una assignatura concreta

4.3. Eines digitals i la seva aplicació a l’aula

4.4. Planificació de les sessions de manera que integrin la competència digital de forma efectiva

5. Disseny d’una lliçó CLIL

5.1. CLIL en la pràctica

5.2. Planificació d’una lliçó CLIL tenint en compte la integració de les competències bàsiques

5.3. Suport i instrucció diferenciada en una lliçó CLIL

5.4. Avaluació d’una lliçó CLIL

6. L’avaluació en el CLIL

6.1. Avaluació  i les seves funcions pedagògiques

 6.2. Tipus d’avaluació i avaluació com a aprenentatge

 6.3. Qüestions principals en l’avaluació en el CLIL: contingut, llengua, aprendre a aprendre

6.4. Eines d’avaluació en CLIL: rúbriques, portfolio, checklists, taules,…

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV