Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

MF0977 Llengua estrangera professional per la gestió administrativa en relació amb el client (Anglès nivell inicial)- Aula virtual

 Unitat formativa corresponent a un Certificat de Professionalitat (ADGG0208), del Mòdul Formatiu (MF0977):

Nivell de qualificació professional: 2             

Requisit alumnat:

 

·         Estudis EGB o equivalent, o bé,

·         Tenir un CP de nivell 2

·         Tenir un CP de nivell 1 de la mateixa família professional

·         Acreditar nivell de competència en Comunicació en llengua estrangera: nivell "usuari bàsic" A2 segons el Marc comú europeu

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

ADGG0208_MF0977 Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb la clienta o el client

 

CONTINGUTS

 

1. Utilització bàsica d'una llengua estrangera en la recepció i relació amb el client.

 

- Coneixements bàsics de sintaxi, morfologia, fonètica, expressions, estructures lingüístiques, vocabulari i lèxic:

o Conceptes bàsics de la llengua estrangera.

o Coneixements relacionats amb salutacions, presentacions, comiats, tractaments de cortesia habituals, comunicació telefònica, descripció i els consegüents aspectes fonològics de la recepció i relació amb el client.

- Identificació i anàlisi de les normes i hàbits bàsics que regeixen les relacions humanes i socioprofessionals.

- Convencions i pautes de cortesia, relacions i pautes professionals, horaris, festes locals i professionals i adequació al llenguatge no verbal.

- Presentació de persones, salutacions i identificació dels interlocutors.

- Recepció i transmissió de missatges en diferents suports:

o Presencial.

o Telefònic.

o Telemàtic.

- Identificació i resolució de peticions senzilles d'informació o d'una altra índole.

- Diferenciació d'estils comunicatius formals i informals en la recepció i relació amb el client.

- Elaboració de material audiovisual _promocional, dossier informatiu o altres.

 

2. Comunicació bàsica oral i escrita, en una llengua estrangera, en l'atenció al client i tractament de queixes o reclamacions.

 

- Vocabulari, recursos, estructures lingüístiques, lèxic bàsic i els consegüents aspectes fonològics relacionats amb l'atenció al client i tractament de queixes i reclamacions en diferents suports:

o Telefònic.

o Presencial.

o Telemàtic.

- Tècniques que cal emprar en l'atenció al client i tractament de queixes i reclamacions: frases fetes, girs, convencions, pautes de cortesia, relacions i pautes professionals.

- Intercanvi d'informació oral o telefònica en la recepció i atenció de visites en l'organització:

o Estructuració del discurs.

o Formulació de preguntes i respostes.

o Actituds bàsiques.

- Presentació de productes/serveis: característiques de productes/serveis, mesures, quantitats, serveis afegits, condicions de pagament i serveis postvenda, entre altres.

- Argumentació en converses en una llengua estrangera de condicions de venda o compra, i assoliments d'objectius socioprofessionals.

- Interacció en situacions d'interposició de queixes i reclamacions, i aplicació d'estratègies de verificació:

o Sol·licitud d'aclariments o repeticions.

o Confirmació de significats o reformulació d'una comunicació.

- Planificació d'agendes: concertació, ajornament, anul·lació de cites i recopilació d'informació socioprofessional relacionada.

- Emplenament de documents relacionats amb l'atenció al client i tractament de queixes i reclamacions, en tot tipus de suport.

 

3. Elaboració en una llengua estrangera de documentació administrativa i comercial.

- Recursos, vocabulari, estructures lingüístiques i lèxic bàsic:

o Aspectes fonològics propis de la gestió de comandes, compravenda i correspondència comercial.

o Suports utilitzats: fax, correu electrònic, carta o altres d’anàlegs.

- Ús, en la comunicació escrita de l'àmbit administratiu i comercial, de convencions i pautes de cortesia, relacions i pautes professionals.

- Estructura i fórmules habituals _estils formal i informal_ en l'elaboració de documents de l'àmbit administratiu i comercial.

- Interpretació de documentació i informació relacionada amb el procés administratiu i comercial.

- Traducció de textos senzills.

- Emplenament de documents rutinaris en diferents suports:

o Correspondència comercial.

o Cartes de sol·licitud d'informació.

- Condicions de compravenda, de petició de pressupostos i les seves respostes de comanda:

o Albarans.

o Documents de transport.

o Factures.

o Ofertes.

o Enviament de mercaderia i justificants de recepció.

o Cartes relacionades amb els impagaments en les diferents fases o altres de naturalesa anàloga.

- Elaboració de presentacions de caràcter administratiu o comercial en llengua estrangera a través de diferents suports.

 

 

 

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
MF0977 Llengua estrangera professional per la gestió administrativa en relació amb el client (Anglès nivell inicial)- Aula virtual 01/02/2024 a 16/04/2024 90h. de 16:00 a 20:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV