Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Nòmines i Seguretat Social Nivell Avançat

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

· Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants.

· Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.

· Dominar la confecció de tramitar nòmines

Continguts:

1. Gestió laboral

                 1.1. L'empresa i la Seguretat Social

2.    Règim general de la seguretat social

3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris

4.    El règim especial dels treballadors autònoms

5.    Llibres obligatoris

6.    El calendari laboral

7.    La contractació de treballadors

7.1. El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats

8.    Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes

9.    Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments

10. L'expedient del treballador

11. Contractes bonificats

12. Tramitació

12.1. Rebut de salaris/nòmines

12.2. Impresos oficials

12.3. Conceptes salarials i normativa legal

12.4. Confecció del rebut de salari

13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres

14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…

14.1. Càlcul de cotitzacions

14.2. Cotització en períodes de baixa

15. Liquidacions

15.1. Baixes per contingències comunes i professionals

15.2. Retencions a compte de l'IRPF

15.3. Retribucions en espècie i el seu tractament

15.4. Situacions especials

15.5. Incapacitat temporal i maternitat

15.6. Contractació a temps parcial

15.7. Cotització a la Seguretat Social

15.8. Impresos oficials i terminis de presentació

15.9. Omplir TC-1, TC-2

15.10. Tipus de cotització

15.11. Ajornaments i recàrrecs

15.12. Sistema XARXA

16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

16.1. Fitxers treballadors

16.2. Processos de nòmines

16.3. Processos de Seguretat Social

 

16.4. Processos de l'IRPF

16.5  Tancaments. Informes i estadístiques

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Nòmines i Seguretat Social Nivell Avançat 01/04/2020 a 27/05/2020 40h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV