Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Nòmines i Seguretat Social Nivell II PRESENCIAL

Destinataris. Treballadors en actiu

Objectius:

- Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats

- Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació

- Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització

- Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada

 

Continguts:

1. Gestió laboral

1.1.   La gestió laboral que es?

1.2.   Parts essencials de la gestió laboral

2. Règim general de la seguretat social

2.1.   Què és el règim general de la seguretat social?

2.2.   Característiques del Regim general de la seguretat social

2.3.   Exclusions del regim general

3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris

3.1.   Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir

3.2.   La mútues patronals, característiques i funcions

3.3.   Els compliment de les empreses els llibres

4. El règim especial dels treballadors autònoms

4.1.   Què és el regim general d'autònom

4.2.   Cotitzacions al regim d'autònoms

4.3.   Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions

5. Llibres obligatoris

5.1.   El compliment de la norma en quant els llibres

6. El calendari laboral

6.1.   Què és el calendari laboral

6.2.   Especificacions i característiques del calendari laboral

7. La contractació de treballadors

7.1.   Tipus de contractes

7.2.   Contractes de durada indefinida

7.3.   Contractes de temps determinat

7.4.   Contractes formatius

7.5.   Contractes a temps parcial

7.6.   Altres modalitats contractuals

8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes

8.1.   Mecanisme d'altes, gestió i documentació per el alta

8.2.   Les baixes i els seus motius

9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments

9.1.   Suspensió característiques i efectes

9.2.   Causes i tipus de suspensió

9.3.   L'extinció de la relació laboral: definició de criteris

9.4.   Classificació

9.5.   Tipus i efectes

9.6.   Liquidació i quitança

10.   L'expedient del treballador

10.1.   Què és el expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social

10.2.   Informació i documentació que ha de contenir un expedient

11.   Contractes bonificats

11.1.   Tipologia de contractes bonificats

11.2.   Les bonificacions

12.   Tramitació

12.1 Organismes per la tramitació del conceptes salarials.

12.2. Terminis de tramitació i característiques de les mateixes

13.   El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres

13.1.   El salari base, definició i característiques

13.2.   Els pluses, tipologia

13.3.   Els complements definició i classificació

13.4.   Les hores extres

14.   Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització...

14.1.   Elements bàsic de la cotització

14.2.   Que es la base de cotització i com es calcula

14.3.   Tipologia de cotitzacions

15.   Liquidacions

15.1.   L’extinció de la relació laboral: definició de criteris

15.2.   Classificació

15.3.   Tipus i efectes

15.4.   Liquidació i quitança

16.   Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

 

16.1.   Exemples de programes de gestió de nomines i seguretat socials

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Nòmines i Seguretat Social Nivell II PRESENCIAL 22/10/2021 a 15/11/2021 30h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV