Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Nòmines, Seguretat Social I- Presencial

Destinataris. Treballadors en actiu

Requisits d'accés de l'alumnat:

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
- Certificat de professionalitat nivell 1.
- Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
- Certificat de Professionalitat de nivell 2.
- Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

CONTINGUTS

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Contracte de treball i afiliació a la seguretat social
OBJECTIU
Identificar les diferents parts d'un contracte de treball i el procediment d'afiliació a la Seguretat Social.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Descripció del contracte de treball.
◦ Definició.
◦ Objecte i característiques.
◦ Requisits.
◦ Clàusules d'un contracte de treball.
• Explicació de l'afiliació a la seguretat social.
◦ Sistema RED.
◦ Parts d'alta, baixa i variacions de dades a la Seguretat Social.
Habilitats de gestió, personals i socials
• Rigor en la interpretació dels diferents tipus de contractes, normativa i documentació relacionada.
• Compromís amb l'organització.
 
MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Salari i cotització a la Seguretat Social.
OBJECTIU
Calcular el salari i la cotització a la Seguretat Social, així com confeccionar nòmines.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 20 hores
 
RESULTATS D'APRENENTATGE
Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
• Descripció del rebut de salari.
◦ Definició de salari.
◦ Salari i la seva regulació legal.
◦ Full de salari com a element de prova.
◦ Definició del model oficial del full de salari i els seus apartats.
• Elaboració de Nòmines
◦ Nòmina bàsica.
◦ Nòmines per a treballadors mensuals i diaris.
◦ Hores extres.
◦ Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.
• Explicació de la cotització a la Seguretat Social.
◦ Cotitzacions a la Seguretat Social i importància.
◦ Càlcul de les bases de cotització.
◦ Aportació de l'empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina.
◦ Butlletins de Cotització a la SS. RLC i RNT.
Habilitats de gestió, personals i socials
• Rigor amb la normativa en matèria de nòmines i cotització a la seguretat social.
• Compromís amb l'organització.
• Proactivitat en l'ús d'eines digitals per a la gestió de nòmines.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Nòmines, Seguretat Social I - Presencial 28/05/2024 a 27/06/2024 30h. de 18:00 a 21:00
Dilluns i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV