Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Nòmines, Seguretat Social i Contractació- PRESENCIAL

Destinataris. Treballadors en actiu

Objectius Generals:

- Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.

- Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’una aplicació.

- Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants.

- Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.

 

- Dominar la confecció de tramitar nòmines 

- Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Comprendre la relació entre salari i treball.

- Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència

- Identificar la utilitat del full de salari

- Conèixer els diferents apartats del full de salari

- Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.

- Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)

- Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.

- Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.

- Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.

- Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.

- Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

- Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats

- Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació

- Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització

 

- Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada

- Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral.

- Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals.

-  Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l’empresa.

- Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa.

- Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar.

 

- Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV