Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Nòmines, Seguretat Social I- Presencial

Destinataris. Treballadors en actiu

CONTINGUTS

1. El contracte de treball

1.1.        Definició

1.2.        Objecte i característiques

1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes

2.1.        Butlletins de cotització. TC1 i TC2

2.2.        Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris

3.1.        El salari

3.2.       Salari i la seva regulació legal

3.3.        El full de salari com a element de prova

3.4.        El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines

4.1.        L’elaboració de la nòmina bàsica

4.2.        Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina

4.3.        Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

 

5. Cotització a la seguretat social

5.1.        Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància

5.2.        El càlcul de les bases de cotització

5.3.        L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina

5.4.        Els documents de cotització a la Seguretat Social

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Nòmines, Seguretat Social I - Presencial 19/06/2023 a 16/07/2023 30h. de 18:00 a 21:00
Dimarts, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV