Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408_1)

Destinataris: Persones en situació d'atur

No hi ha requisits d'accès

CONTINGUTS:

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).

• UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).

• UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores).

• UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores).

MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).

• UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).

• UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).

MF0971_1: Reproducció i arxiu (120 hores).

• UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).

• UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).

 MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores).

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV