Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Resolució de conflictes i mediació escolar - Consorci 2016/2017

 

Objectius generals:

* Afrontar i resoldre els conflictes que es produeixen en el dia a dia a l'aula.

* Desenvolupar habilitats i destreses que permetin mediar en situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Continguts:

1. Les tutories a l'escola

2. El sistema d'orientació escolar

3. La resolució de conflictes

4. La mediació escolar

5. El sistema integral al centre educatiu

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV