Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

SANT079PO- Mobilització del malalt

Gratuït

Destinataris: Treballadors en actiu amb els següents convenis:

47          Oficinas de Farmacia
62          Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la  autonomía personal
116         Acción e intervención social
126        Sanidad Privada
719        Investigación biomédica
807        Clínicas veterinarias
933        Naturopatía

 

Objectius: Aplicar les tècniques de mobilització, trasllat i deambulació de l'usuari adquirint les destreses necessàries en el maneig d'ajudes tècniques per a la mobilització de malalts.

Continguts:

1. LA IMMOBILITZACIÓ:

1.1. Beneficis de la mobilització.

1.2. Epidemiologia.

1.3. Etiologia.

1.4. Conseqüències de l'immobilisme.

1.5. Valoració dels nivells de mobilitat.

2. MALALTIES FÍSIQUES RELACIONADES AMB LA IMMOBILITZACIÓ:

2.1. Malalties relacionades amb la immobilitat que afecten el sistema musculoesquelètic.

2.2. Úlceres per decúbit o per pressió.

2.3. Osteoporosi i osteomalàcia.

2.4. Atròfia muscular.

2.5. Retraccions articulars i musculars.

2.6. Paràlisi.

2.7. Malalties relacionades amb la immobilitat que afecten el sistema cardiovascular.

2.8. Hipotensió ortostàtica.

2.9. Tromboembolisme.

2.10. Malalties relacionades amb la immobilitat que afecten el sistema nerviós.

2.11. Malalties relacionades amb la immobilitat que afecten el sistema respiratori.

2.12. Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC).

2.13. Malalties relacionades amb la immobilitat que afecten el sistema digestiu.

2.14. Malalties relacionades amb la immobilitat que afecten el sistema genitourinari.

2.15. Altres alteracions relacionades amb la immobilitat.

 3. TÈCNIQUES DE MOBILITZACIÓ I IMMOBILITZACIÓ:

3.1. Principis anatomo fisiològics de sosteniment i moviment de el cos humà.

3.2. Posicions anatòmiques.

3.3. Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació.

3.4. Preparació per al trasllat.

3.5. Mobilització de persones dependents.

3.6. Acompanyament en la deambulació.

3.7. Prevenció de caigudes i accidents.

3.8. Ajudes tècniques per a la deambulació, trasllat i mobilització en persones dependents.

4. RISCOS I COMPLICACIONS D'UNA INADEQUADA MANIPULACIÓ:

4.1. Riscos associats amb el resident.

4.2. Riscos associats a el personal que realitza les mobilitzacions.

 

4.3. Prevenció de riscos associats a el personal que realitza les mobilitzacions.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
SANT079PO- Movilització del malalt 18/01/2022 a 16/03/2022 80h. a determinar

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV