Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Sensibilització de gènere - Aula virtual

 Objectius:

 
- Reflexionar sobre la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere a l’àmbit.
- Conèixer el marc legislatiu vinculat a la igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral.
- Adquirir eines que afavoreixin l’ús de fórmules comunicatives no sexistes ni androcèntriques.
- Conèixer mesures de gestió del temps que faciliten la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
- Identificar les diferents manifestacions d’assetjament presents a l’àmbit laboral i conèixer mesures de prevenció i actuació.
 
Continguts:
 
1. Igualtat d’oportunitats: conceptes bàsics (equitat, igualtat formal, igualtat real, discriminació directa i indirecta, acció positiva).
2. Anàlisi del mercat laboral i discriminacions per motiu de gènere.
3. Marc legislatiu: directives i legislació d’àmbit europeu, nacional i autonòmic.
4. Marc legislatiu: plans d’igualtat.
5. Llenguatge inclusiu, no sexista ni androcèntric.
6. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
7. Corresponsabilització i doble jornada/presència femenina.
8. Assetjament sexual, per raó de sexe i psicològic: concepte i mecanismes de prevenció i actuació.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Sensibilització de gènere - Aula virtual 28/11/2022 a 02/12/2022 10h. de 18:00 a 20:00
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV