Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

SSCE065PO- Estimulació cognitiva-TELEFORMACIÓ

Gratuït

Destinataris: Treballadors en actiu dels següents convenis

 
8           Enseñanza privada
26         Autoescuelas
30         Centros de asistencia y educación infantil
35         Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
45         Colegios mayores universitarios
46         Centros y servicios de atención a personas con discapacidad
50         Centros de educación universitaria e investigación
120       Reforma juvenil y protección de menores
121       Sector de ocio educativo y animación sociocultural 
 
Objectius: Proporcionar tècniques d'estimulació cognitiva i aplicació de les estratègies adquirides

Continguts: 

1.-En primer lloc s'oferirà una panoràmica general dels processos psicològics generals que s'alternarà amb sessions pràctiques d'entrenament.

1.1.-Sensació i Percepció: concepte i diferències. Mecanismes neurals. Percepció visual: de el color i la forma. Percepció de la posició corporal: esquema corporal. Percepció de el moviment. Alteracions. Atenció: Atenció com a part de la percepció. Concepte. Atenció visual, focal i selectiva.

2.-Aprenentatge: concepte. Mecanismes neurals. tipus

3.-Llenguatge: concepte. Mecanismes neurals. Comprensió de l'llenguatge: llenguatge parlat i escrit.

4.-Memòria: Concepte. Mecanismes i bases neurals. Tipus: explícita, implícita, a llarg i curt termini, associativa, no associativa, operativa, espacial, relacional i de treball. Alteracions: Amnèsies Taller pràctic (1): Millora de la memòria I Treball de la nostra capacitat de memòria a curt i llarg termini, i memòria autobiogràfica, Treball sobre els oblits quotidians, les fallades de memòria i pèrdues de memòria associades a l'edat, ja trastorns com la demència. Taller pràctic (2): Millora de la memòria II Treball de les principals tècniques i estratègies de millora de la memòria (visualització, associació, categorització, comprensió lògica, referències espai-temporals, ajudes externes, etc.) Taller pràctic (3):

5.-Estimulació cognitiva Entrenament en tècniques d'estimulació cognitiva relacionades amb l'atenció, la percepció, la visualització, l'organització lògica i el llenguatge A

 

6.-Aplicació de les estratègies adquirides a la nostra activitat quotidiana, mitjançant exercicis d'autocomprovació estrès i el seu trasllat a la feina a l'aula

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
SSCE065PO- Estimulació cognitiva- TLEFORMACIÓ 17/01/2022 a 17/02/2022 20h. a determinar
Teleformació

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV