Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

OBJECTIUS GENERALS

Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la restauració col·lectiva per a la prevenció de reaccions adverses.

- Conèixer els requeriments de la legislació específica.

- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

CONTINGUTS

1. Conceptes generals

1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació.

1.2. Intoleràncies

1.3. Al·lèrgies

1.4. L’anafilaxia

1.5. Situacions de risc

1.6. On trobem els al·lèrgens

2. Gestió del risc

2.1. Principis bàsics

2.2. Diagrama de gestió

2.3. Bones pràctiques

2.4. Contaminació creuada

 

3. Aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge dels productes alimentaris. “L’etiquetatge nutricional”

3.1. Introducció: el nou Reglament 1169/2011

3.2. Etiqueta i etiquetatge

3.3. Responsabilitats

3.4. Informació alimentària obligatòria:

3.5. Denominació de l'aliment

3.6. Llistat d'ingredients

3.7. Substàncies o productes que poden produir al·lèrgies o intoleràncies

3.8. Quantitat de determinats ingredients

3.9. Quantitat neta

3.10. Data de durada mínima o data de caducitat

3.11. Condicions especials de conservació i/o d'utilització

3.12. Nom, raó social i adreça de l'operador

3.13. País d'origen o lloc de procedència

3.14. Forma d'utilització

3.15. Grau alcohòlic

3.16. Lot

3.17. Distintius d'origen i qualitat agroalimentària

3.18. Informació nutricional. Etiquetatge nutricional, d’obligat compliment des de desembre de 2016

 

3.19. Aplicació pràctica de normatives d'aplicació sectorial

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries 28/06/2022 a 30/06/2022 6h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV