Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Educació inclusiva: AUTISME

Objectius generals:

Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.

Objectius específics:
 
- Saber identificar l’alumne i l’alumna amb autisme.
- Saber orientar la pràctica professional a l’alumnat amb TEA en el marc de l’educació inclusiva.
- Conèixer i dotar d’estratègies que afavoreixin l’atenció a l’alumnat amb TEA.
- Obtenir recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l’alumnat dins l’aula ordinària.
- Obtenir recursos per atendre a les famílies de l’alumnat amb TEA.
- Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu.
- Aprendre a orientar a la família del alumne i l’alumna amb autisme. 

Continguts:

1. Introducció
1.1. Què és l'autisme?
1.2. Simptomatologia i graus.
1.3. Causes de l'autisme.
1.4. Característiques de l’autisme: motriu, emocional, comunicatiu, social i cognitiu.
1.5. Trastorns associats al autisme (comorbiditats).
1.6. Detecció i diagnòstic de l’autisme.
 
2. Neurodesenvolupament
2.1. Etapes de l'autisme
2.2. Autisme en la infància i adolescència.
2.3. Autisme en l’adultesa.
 
3. Avaluació Psicològica
3.1. Recull d’informació: quina informació pot aportar l’escola i la família?
3.2. Coordinació amb l’equip multidisciplinari.
3.3. El paper de l’equip docent i la família durant l’avaluació psicològica.
 
4. Orientació a la família.
4.1. Acompanyament en l’acceptació de l’autisme.
4.2. Psicoeducació familiar.
4.3. Recursos per a la família (incloses les TIC i APPs
4.4. Paper dels germans i de les germanes dintre i fora de l’escola.
 
5. Àrea educativa (escolar):
5.1. Metodologies d’aprenentatge.
5.2. Sistemes de comunicació augmentativa (pictogrames).
5.3. Activitats segons objectius i ús dels centres d’interès de la persona amb autisme.
5.4. L’anticipació: recurs necessari en la quotidianitat escolar i fora d’ella (colònies, sortides...).
5.5. Activitats a realitzar segons les necessitats, dificultats i potencialitats de la persona amb autisme.
5.6. Col·laboració amb l’entorn social (pares i mares, família extensa, amistats, professionals externs a
l’escola, etc.).
5.7. Relacions en l'entorn social: com ajudar-los a gestionar les relacions socials i millorar la socialització.
5.8. L’ús de les TIC i les Apps.
5.9. El joc com a eina de socialització i treball de les habilitats i capacitats.
5.10. Ús de programes gratuïts per crear material per l’alumnat amb TEA (exemple: canva).
5.11. Adaptacions curriculars significatives i no significatives (metodològiques).
 
6. Intervenció i necessitats psicopedagògiques i educatives.
6.1. Enfocament i estratègies educatives.
6.2. Intervenció Psicopedagògica.
6.3. Modalitats d'escolarització.
6.4. Programes a realitzar.
6.5. Tractaments i teràpies:
6.5.1. Teràpia cognitivo-conductual.
6.5.2. Escenoteràpia.
6.5.3. Teràpia sistèmica.
6.5.4. Psicomotricitat.
6.5.5. Teràpia amb animals
6.5.6. Musicoteràpia
6.5.7. Farmacologia: què podem observar a l’aula? (efectes esperats, efectes secundaris, etc.).
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Educació inclusiva: AUTISME 01/07/2022 a 11/07/2022 30h. de 09:00 a 14:00
El dia 01/07 es fa presentació PRESENCIAL 1h dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV