Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Educació inclusiva, educació per tothom

 Objectius:

- Conèixer i saber argumentar les diferències entre integració inclusió.
- Aprofundir en les bases conceptuals de la inclusió i les seves implicacions a l’escola, dins el marc normatiu vigent.
- Apropiar-se del llenguatge i significats propis de la inclusió per a poder compartir-los i promoure una reflexió de centre per a l’avenç cap a l’escola inclusiva.
- Comprendre el procés d'inclusió educativa com una oportunitat per analitzar la pràctica docent i el context institucional que l'envolta.
- Dotar-se d’eines i dissenyar propostes d’intervenció amb l’objectiu de seguir avançant cap a l’escola inclusiva ajustant-se a la realitat del propi centre. 
 
Continguts:
 
1. Integració vs. Inclusió. Model mèdic vs. Model socia
2. Bases conceptuals de la inclusió.
3. Marc normatiu: internacional, estatal i autonòmic. El Decret 150/2017, elements rellevants.
4. Conceptes clau en l’educació inclusiva: procés, barreres a la participació i a l’aprenentatge, suport a la
diversitat.
5. Eines per a l’anàlisi de pràctiques inclusives.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Educació inclusiva, educació per tothom 12/07/2022 a 22/07/2022 20h. de 09:00 a 14:00
Primer dia presencial i resta aula virtual dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV