Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments

 Objectius:

Objectiu general:

 - Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 109/2010 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.

 Objectius específics:

 - Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.

- Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.

- Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

 

Continguts:

1. Contaminació microbiana dels aliments

1.1. Vies de accés

1.2. Factors facilitadors

 

2. Higiene del manipulador

2.1. Higiene corporal

2.2. Hàbits higiènics

 

3. Higiene del local

3.1. Pla de neteja

3.2. Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris

3.3. Control de plagues

 

4. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments

4.1. Temperatura i temps en els procediments culinaris

4.2. Contaminació creuada

4.3. Abastament d'aigua

4.4. Emmagatzematge d'aliments

4.5. Residus

4.6. Transport i distribució d'aliments

4.7. Bones pràctiques laborals

 

5. Preparació culinària dels aliments

5.1. Verdures i fruites

5.2. Aliments congelats

5.3. Conserves i semiconserves

5.4. Aliments sensibles

5.5. Pastisseria

 

6. Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC

 

7. Marc normatiu higiènicosanitari

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 05/07/2022 a 07/07/2022 6h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV