Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès B1 - FOAP 2019/20

Destinataris: Persones en situacio d'atur

Requisits alumnes: 2n curs ESO o equivalent a efectes acadèmics o professionals

CONTINGUTS:

1. Continguts lèxic-semàntic

              Vocabulari

              Formació de paraules

              Significat

2. Continguts gramaticals:

              Oració

              Adjectius i altres complements del nom

              Noms

              Determinants

              Pronoms

 Verbs

 Adverbis

 Enllaços

 Preposicions

3. Continguts ortogràfics

4. Continguts fonètics i fonològics

 

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Anglès B1 - FOAP 2019/20 09/03/2020 a 05/06/2020 190h. de 15:00 a 20:00
dilluns a dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV