Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comptabilitat avançada - Aula virtual

Destinataris: Treballadors en actiu

Requisits d'accés de l'alumnat
Acreditacions/ titulacions
Complir com a mínim algun dels següents requisits:
- Certificat de professionalitat nivell 1.
- Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
- Certificat de Professionalitat de nivell 2.
- Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.
 
Objectiu general
Identificar i aplicar la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial
 
Relació de mòduls de formació
Mòdul 1: Despeses i ingressos
 
Mòdul 2: Operacions amb patrimoni (Actius i Passius)
 
Mòdul 3: Tancament comptable
 

 

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comptabilitat avançada- Aula Virtual 07/05/2024 a 22/07/2024 60h. de 18:00 a 21:00
Dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV