Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comunicació en llengua estrangera (Anglès)- N2

Destinataris: Treballadors en situació d'atur

Continguts:

1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa.
2. Elements gramaticals i fonètics en lús de la llengua anglesa.
3. Produccions orals en llengua anglesa.
4. Produccions escrites en llengua anglesa. 

 

Possibilitat certificació oficial

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comunicació en llengua estrangera (Anglès)- N2 14/10/2022 a 21/11/2022 220h. de 15:00 a 20:00
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV