Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL

 Objectius: 

-              Adquirir els fonaments base per treballar amb la base de dades open source més popular del món.

-              Millorar les habilitats de PHP i combinar-les amb les tècniques de gestió per crear les millors aplicacions web des del punt d'eficiència, solidesa i seguretat.

-              Planificar, dissenyar i implementar aplicacions amb MYSQL.

 Continguts:       

1.            Fonaments de MySQL

1.1.        Introducció a MySQL

1.2.        MySQL Server i Client

1.3.        Fonaments de bases de dades

1.4.        Fonaments del disseny de bases de dades

1.5.        Tipus de dades de taules

1.6.        Creació de bases de dades i taules

1.7.        Fonaments de consultes

1.8.        Manteniment de bases de dades i taules

1.9.        Manipulació de taules

1.10.      Funcions

1.11.      Exportar i importar dades

1.12.      Unió de taules

1.13.      Subconsultes

1.14.      Eines gràfiques d'interfície d'usuari

1.15.      Altres informacions suplementàries

2.            Desenvolupament d’aplicacions Web dinàmiques amb MySQL i PHP

2.1.        LAMP

2.2.        Fonaments de PHP

2.3.        Connexions PHP a MySQL

2.4.        Links entre taules

2.5.        SQL DML

2.6.        Formularis

2.7.        Unions

2.8.        Maneig de sessions

2.9.        Tècniques comuns

3.            MySQL Per desenvolupadors

3.1.        Conceptes Client

3.2.        servidor - MySQL Clients

3.3.        Connectors i APIs MySQL

3.4.        Tipus de dades - Expressions SQL

3.5.        Obtenir Metadades

3.6.        Bases de dades

3.7.        Taules

3.8.        Manipulació de dades de les taules

3.9.        Transaccions

3.10.      Taules d'unió

3.11.      Subconsultes

3.12.      Vistes – Sentències

3.13.      Rutines d'emmagatzematge

3.14.      Triggers 6

3.15.      Gestió d'errors i alertes

3.16.      Optimització

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV