Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Educació inclusiva: DISLÈXIA

Objectius generals:

* Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.

Objectius específics:
 
- Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
- Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.
- Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques denen dislèxic.
- Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic.
- Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula.
- Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa

 

Continguts:

1. Concepte de dislèxia.
1.1. Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
1.2. Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)
 
2. Característiques del nen dislèxic.
2.1. Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
2.2. Retard a aprendre a parlar amb claredat
2.3. Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
2.4. Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
2.5. Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora. 2.6. Nens majors
de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.
 
3. Diagnòstic de la dislèxia.
3.1. Detecció de la dislèxia: símptomes.
3.2. Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
3.3. Avaluació global i interdisciplinària.
3.4. Informe especialitzat.
 
4. Intervenció en dislèxia.
4.1. Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
4.2. Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
4.3. Recursos dins de l’aula
4.4. Recursos d’internet
4.5. Estudi de casos
4.6. Endarreriment del llenguatge
4.7. Trastorns de LEC
4.8. Atenció precoç dels trastorns de LEC
4.9. Recursos d’Internet
4.10. Estudis de casos
 
5. El paper dels pares en el tractament de la dislèxia.
5.1. La família com a element de suport emocional i social
5.2. Desenvolupament de l’autoestima.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Educació inclusiva: DISLÈXIA 01/07/2022 a 12/07/2022 30h. de 09:00 a 14:00
El dia 01/07 es fa presentació PRESENCIAL 1h dimarts i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV